Tikras vyras online dating

24-Jun-2017 22:41 by 10 Comments

Tikras vyras online dating - christian dating personals com

Smetonos vardo gimnazijoje Ukmergėje Pirmoji okupacija Vokiečių okupacija Ukmergės mokytojų seminarijoje Kunigų seminarijoje Kovos už Laisvę keliai ir kalinimai Pas partizanus Pirmasis areštas Areštavimo pagrindas ir areštas: duomenys iš bylos Tardymai: pradžia Kauno KGB kalėjimo kameroje Kauno kalėjimo realijos Tardytojai Tardymai: kankinimas „Troikos“ teismas Apskundus nuosprendį Pirmasis įkalinimas Kelionė iš Vilniaus į Šiaurę Pirmąsyk Intoje Gyvenimas Abezės lageryje Ligoninė Generolas Jonas Juodišius Profesorius Levas Karsavinas Kunigas Kazimieras Vaičionis Kunigystės šventimai Kunigystė Abezėje Vėl Inta Šimkūnų šeima Grįžus į Lietuvą Pirmoji parapija: Kulautuva Antroji parapija: Betygala Antrasis areštas Už ką suėmė antrą kartą Vilniaus KGB rūmuose Tardymai KGB „liudytojai“. Jis eidavo dirbti pats kaip darbininkas – nenorėjo, kad kas sugadintų kuliamąją mašiną. Kai veždavome prekes, koklius ar vykdavome į malūną, pakeliui būdavo pastotė – vieši namai, kur galima buvo sustoti, pastatyti arklį, vežimą. Vieną kartą pagavo net 16 kilogramų lydį, kurį ant pečių užsidėjo ir šis siekė žemę. O po pietų pagautą žuvį veždavo dažniausiai žydams, ir jie labai gerai mokėjo, tarp kitko daugiau nei už lašinius (gal 2 litus už kilogramą). Pirmuosius septynerius kalinimo metus negavau nė vieno. Kai grįžau iš lagerio, sesuo gyveno kaime, dirbo laiškininke. Norėdamas būti jiems naudingas prašiau, kad ten perkeltų. 1955 metų gal vasarą buvau paleistas iš lagerio ir perkeltas į Intą. Tiesa, kai paleido iš zonos, mus išvežė į šienapjūtės darbus. Jame buvo didelis kambarys, kuriame sekmadieniais laikydavau šv. Jis eidavo į kitus lagpunktus lydimas dviejų šunų ir sargybinių. Kadangi gydė ir laisvuosius, juo pasitikėjo ir nekrėsdavo. Laidojo keturi kunigai – tarp jų Edvardas Simaška ir Albinas Krūvelis. Visais keliais, visom kryptim Su prievartos juoda mirtim Jūs žengiat nuožmūs ir pikti, Likimo bausmei pasmerkti. Karūnos niekšų daliai, O dulkėse karaliai, Ir tribunoluos išdidžiai Teisiuosius smerkia žmogžudžiai. Pakalnėj žiežirbos sumirgo, Praskrido raitelis ant žirgo, – Ir dalgis sutemoj sužvango. Žioruoja plačios aikštės, Liepsnoja kaitrūs laužai. Suplūdo pilkos minios Jums garbę atiduoti, Valdovai! Ir švenčia pjūtį pabaigtuvių Minia vergų ir paleistuvių Naktovidžio naktiniam tango. O iš rasotų rūsių (Ir mes, ir mes ten būsim) per naktį juodą, nykią Pablūdęs kažkas klykia, Kažkas likimą keikia, Kažkam numirti reikia. Jonai, iš gausių laiškų mes žinome, kad mūsų Tėvynė nebepanaši į tą, už kurią mes aukojomės ir apie kokią svajojome. Žiūrėdami į praeitį, mes matome daug šviesių pavyzdžių, prieš kuriuos lenkiame galvą. Žiūrėdami į pavyzdingus savo pirmtakus, mes ryžtamės drauge su jais keliaut sunkiu gyvenimo keliu, neatsiliekant nuo jų nei per žingsnį. Mergaitė deklamuodama taip jausmingai perdavė mintį, kad net svetimieji pajuto. Su savo programa jos lankėsi pas lensonorius ir kareiviukus. Keletas dokumentų iš bylos Teismas Antrasis kalinimas Antroji kelionė į lagerį Mordovija: mano lagerio draugai lietuviai Kunigas Pranas Račiūnas MIC Kanauninkas Stanislovas Kiškis Kunigas Algirdas Mocius Kunigas Aleksandras Markaitis- Markevičius SJ Liudvikas Simutis Petras Plumpa Algirdas Endriukaitis Balys Gajauskas Lageryje Mordovijoje Darbas lageryje Gyvenimas lageryje Religinis gyvenimas Mordovijos kalėjime „Akmeninis maišas“ Gyvenimas kalėjime Kalėjimo viršininkas Likin Mano kalėjimo draugai Petras Paulaitis Arkivyskupas Josyp Slipyj Vėl Lietuvoje Vilniuje: neregistruotas ir be parapijos Redaktorių žodis Vardų rodyklė Savo gimimo įvykio neatsimenu, bet man sakė, kad gimiau 1925 metų sausio 21 dieną Ukmergės apskrity, Vidiškių parapijoje. Kai dar buvau labai mažas ir dar nebuvo gimę mano brolis ir sesuo, tėvai persikėlė į Kadrėnus. Nors buvau pramokęs lenkų kalbos, bet jos neišmokau. Ta pastotė buvo pusė gyvenamojo namo, o kita pusė – tvartas. Ten mane pamigdydavo – gaudavau lovą, o Tėvukas budėdavo, kad nepavogtų prekių, kurios kainuodavo net iki dešimties tūkstančių litų. Žydai, žinodami, kad Tėtė religingas, prašydavo tik laiško, kuriame būtų nurodyta, kam veža. Norėdavo mane imti kartu, bet aš žuvauti nemėgau, sakydavau, kad man to nereikia. Brolis Vytautas su savo šeima gyveno tėviškėje, gretimoje sodyboje, atskirai. Šalia mūsų sodybos dar buvo dėdės Jono Svarinsko sodyba. O paskui ji man darė gerus darbus: siuntė, kiek galėjo, man siuntinius į kalėjimą. Mane anksti suėmė, lageryje išbuvau 10 metų, grįžau ir vėl suėmė, – mažai teko bendrauti. Atsimenu, prieš pirmąjį areštą kažkas namiškiams pranešė, kad mane negyvą atvežė ir numetė turgaus aikštėje prie bažnyčios. Išgirdusi nuėjo į turgų, prie nužudytų partizanų lavonų. Tada atsegė milinę ir žiūri, kad marškiniai ne tie, kitokie – ne mano. Visi kaime žinojo, kad buvau išėjęs į mišką pas partizanus. Kiek ieškojo, kiek klausinėjo, niekas, nors visi kaime žinojo. Ji buvo labai patriotiškai nusiteikusi, išlaikė tą nuotaiką. Ten gyvenau Tauro apygardos partizano Jono Matukevičiaus šeimos nuomojamame name. Intoje už zonos ribų jau gyveno daug lietuvių kalinių, vyrų ir moterų. Visada vykdamas į kitus lagerius paimdavo ir perduodavo kalinių laiškus pažįstamiems. Jis perduodavo ir lageriuose pradėtą leisti, ranka perrašomą sąsiuvinio formos lagerio laikraštį „Žiburėlis tundroj“. Stasys Molis mirė 1955 metų rugpjūčio 15 dieną tremtyje Intoje. Daktaras Stasys Molis palaidotas pietinėse Intos lagerių kapinėse. Išnardote marias Ir kylat į padanges, Ir spjaudotės ugnim, Ir vemiate siera,– Ir Dievo žemėj jums nėra, Gyvieji! Visi rūstaus likimo sūnūs: Kerštu patvinusi dvasia Ir Kaino ženklas kaktose, Ir ta pati klaiki dalia – Kentėt apgaulėj ir mele Ir žūti keikiant žydrą dangų. Kur krenta jūs šešėlis, Ten džiūsta skaidrios gėlės. Nuo jūs burnų nuodingo kvapo Vaiduokliai keliasi iš kapo. Jau aukurus sukrovę, Žyniai jums gieda šlovę Ir, gatvių dulkėse sukniubę, Jums maldą vapa skubią, Ir vergiškoj ekstazėj žada Bučiuoti jūsų padą. Bedugnėj skausmo sielvartingo Gyvenimas kaip lašas dingo Už geležim apkalto lango. * * * Dabar einu į tylumą, Į tylumą palaimintą ir didžią, Kur į calūno juodą minkštą drobę Naktis visų mūs sielvartus suglobia. Jis tik prašė manęs melsti už greitesnį trejukės prisikėlimą. Matydami neigiamus gyvenimo faktus, mes iš jų mokomės gyventi ir panašių klaidų nekartoti. O po to, jei nereabilituos, važiuosiu į Igarką (ten gyvena apie 6000 lietuvių) ar į Irkutską.

Pavyzdžiui, mūsų giminių buvo keturiose parapijose. Vieni – Vidiškiuose, kiti – trijose kaimyninėse parapijose: Žemaitkiemyje, Kavarsko parapijoj ir Taujėnuose. Bet bijodamas vėl patekti į tų pačių tardytojų rankas pertardymui, aš vėl save apšmeižiau, kad tris kartus perdaviau Bliukytei po vieną paketą su man nežinomu turiniu. Todėl jau šiandien, Jonai, turėdamas laisvo laiko, svajok, dirbk ir ruoškis. Šioje knygoje nepailstantis kovotojas už tikėjimą ir Lietuvos laisvę, disidentas monsinjoras Alfonsas Svarinskas aprašo savo 40-ies gyvenimo metų laikotarpį nuo vaikystės iki 1965 metų. Atsisėsti į vežimą leisdavo tik tada, kai važiuodavo pakalnėn. Taigi beveik kas mėnesį būdavo viena diena atlaidų. Kartais atlaidai būdavo šiokiadieniais, pavyzdžiui, šv. Jono atlaidai Kavarske – šešiolika kilometrų nuo namų. Iš ryto palaistydavome da ržuose pasodintus burokus ir dar suspėdavome Sumai į atlaidus. Kai aš dar parvažiuodavau iš seminarijos namo, pirmiausia eidavau pasižiūrėti į svirną ir į tvartą. Gėdinga Tėvynės išdaviko pravardė – tai sunkus ir nepelnytas kaltinimas, nes aš niekada nepadariau jokio nusikaltimo prieš savo valstybę. Parašas Alfonsas Svarinskas Tų pačių metų balandžio 17 dieną parašiau pareiškimą Chruščiovui. Pas Dievulį Šaulys, Jokūbauskis, Januševičius, Sabaliauskas, Dogelis, Penkauskas, Vaitkus, Čėsnys ir daugybė kitų. Man atrodo, kad Lietuvoje dėl Tavęs netinkamas klimatas. Jei jie sutiks su mano nuomone, tai aš Tau parašysiu daug smulkiau. Tai pirmoji atsiminimų dalis, kurioje pasakojama apie šeimą, mokslus, du rūsčius kalinimo laikotarpius, kunigystės šventimus ir tarnystę pirmosiose parapijose. Pavyzdžiui, Tėtei reikėdavo dalgiu nukirsti pusantro hektaro rugių, o Mamai (kartais ji gaudavo pasamdyti pagalbai moterį) – juos surinkti, surišti, pėdas statyti, o paskui vakare sustatydavo gubas. Lygiame kely ar arkliui į kalną vežimą traukiant neleisdavo į vežimą sėsti, kad arkliui būtų lengviau. Ir senelis šokdavo, nors jam aštuoniasdešimt metų buvo. Senelis sakydavo, kad mano brolio duktė Marytė Svarinskaitė labai gerai šoka (dabar ji gydytoja, gyvena Rokiškyje). Aš šokti nemėgau, man labiau patiko dvasiniai dalykai. Man tie du pusbroliai imponavo – norėjau būti į juos panašus, bet niekuo nemokėjau groti. Susirinkdavo žmonės iš viso kaimo – kas šoka, kas dainuoja, kas lazda pasiramsčiuodamas ateina pasėdėti, pasiklausyti. Niekas ten apie pinigus negalvojo, tik kad kaime būtų linksmiau. Vykdavome arkliais, kartais dviem (namuose turėjome du, kartais tris arklius). Tada kaime buvo įprasta, kad pirma žmonės parodo, ką turi, o po to kviečia į gryčią valgyti. Jame prašiau po bausmės, atliktos Abezės lageryje, perkelti mane į Altajų. Prieš važiuodamas galėtum aplankyti prie Maskvos gyvenantį Teofilių Kaišiadoriškį. Būti servus Domini, tiesa, yra ne tik garbingas dalykas, bet ir labai atsakingas. Grįžęs iš ligoninės jis namuose darydavo grėbliams dantis. Operavo profesorius Algimantas Marcinkevičius Vilniuje. Tėvukas jam juokaudamas sakė: – Nesuprantu, kas pas jus per valdžia – darmai nupjovė koją, darmai žemę atėmė. 1936 metais prie vieškelio į Ukmergę buvo pastatytas 20 metrų gelžbetoninis kryžius. Vėliau, dirbdamas Kavarske, aš norėjau jo atminimui vieną gatvę pavadinti jo vardu, bet vietos valdžia tam nepritarė. Dabar Vidiškiuose tos mokyklos jau nėra – liūdna, bet ji parduota ir nugriauta. 1938 metais mokyklą aplankė Danijos švietimo reikalų ministras ir stebėjosi, kad Lietuvoje tokios geros gimnazijos. Čeponis, Petras Našlėnas ir aš tuos lapelius spausdindavome Kaune. Narai buvo labai žemai, todėl stambesni kaliniai negalėdavo palįsti, pavyzdžiui, kartu su mumis buvęs kun. Guldavai ant vieno palto skverno, o kitu užsiklodavai. Jis kalbėdavo nesikarščiuodamas, klausimus užduodavo labai taiklius. Jam galima būdavo nieko neatsakyti, bet aš bijojau, kad kai ims kankinti, galiu neišlaikyti, todėl bandžiau kaip nors gudrumu išsisukti. Kad jų nesigirdėtų, kabinete už sienos grodavo armonika, o kalėjimo kieme visą naktį burgzdavo įjungti sunkvežimių varikliai. Po to pradėjo kumščiais mušti per galvą, akis, į veidą. Susitikimas buvo trumpas – netrukus Martavičių iškvietė, – matyt, laukė kita auka. Čia į krūtinės ląstą pripūsdavo oro, ir taip kaverną suspausdavo. Teresėlės dieną) į tą kabinetą susirinko gal septyni žmonės: kunigas Liudas Puzonas, buvęs Lietuvos vyriausybės narys Vladas Nasevičius ir kiti artimiausi kaliniai. Atsimenu, mano rūbai buvo labai suplyšę, kelnės sulopytos. Nesuvokdamas net to, ko reikalaujama, ir savo įsitikinimais bei pažiūromis būdamas tarybinis pilietis, aš kategoriškai atsisakiau pasirašyti.1947 m. Važiavo palei upelį prie krūmų, norėjo juos nupjauti, užsikabino ratai ir nuvirto. Vėliau jam nupjovė ir antrą koją (irgi aukščiau kelių). Pranciškus Kalibatas su parapijiečiais 1915 metais Kavarsko bažnyčią atstatė. Bažnyčia buvo atstatyta be bokštų, bet 1927 metais atstatė ir bokštą (su trim varpais), o 1931-aisiais – didįjį altorių. Prezidentas tada neva aiškinęs: kad mane pašiepė, tai pašiepė, bet kad pašiepė mano žmoną – kas ją gins? Nors mūsų kaimo vaikų, lankančių Ukmergės gimnaziją, skaičius kasmet didėjo, mano brolis ir sesuo mokėsi Vidiškiuose – ten jau veikė progimnazija (atėjus bolševikams, buvo padaryta dešimties klasių mokykla). Visi mokykloje avėjo šliurėmis, su batais niekas nevaikščiojo. Pirmadienio rytą mokiniai jį rasdavo šviežiai išblizgintą. Mokydamiesi seminarijoje mes su Jonu Čeponiu gyvenome pas pranciškonus. Vilniaus kalėjimas švaresnis – visai kita kalėjimo įranga. Kad nereikėtų stovėti, naktį kaliniai lįsdavo pagulėti po narais. Palindęs po narais jau negalėdavai pakeisti pozos, nes nebuvo vietos apsiversti – gulėdavome aukštielninki. Šis neva norėdavo užsirūkyti, tada Todesas jį sudrausdavo, esą nevalia rūkyti kabinete, o tuo pat metu man pasiūlydavo rūkyti. Kartą, kai mane nuvedė tardyti, jis atėjo ir liepė tardytojui atraitoti jam rankoves. Bet tie atstatydami kojas atstumdavo, kad arčiau neprieičiau. Jo skyriuje buvo nedidelis kabinetas, vadinamas „Pneumatoroksnaja“, kuriame darydavo dirbtinį pneumatoroksą, kai ligoniams būdavo didelių plaučių tuberkuliozės kavernų. Tame raštelyje buvo parašyta: „Aš, Svarinskas Alfonsas, Vaclovo, atsisakau tarybiniams tardymo organams duoti bet kokius parodymus apie nacionalistinį pogrindį“. Per autoriaus gyvenimo patirtis atsiskleidžia laisvos prieškario valstybės ir vėliau okupuotos Lietuvos ir lietuvių gyvenimo realijos. Gubas padarydavo iš dešimties pėdų – devynias surištas suremdavo, dešimtą lauždavo perpus ir uždengdavo gubą apsaugai nuo lietaus. Atsimenu, kai 1939 metais, gal kovo mėnesį, vežėme prekes, akys labai sušalo, blakstienos apšerkšnijo. Sekmadieniais kaime po savaitės darbų žmonės, grįžę iš bažnyčios, pirmiausia apžiūrėdavo gyvulius, o po to rinkdavosi kur į vieną vietą. Mano pusbrolis Alfonsas Svarinskas neseniai mirė per šimtą metų turėdamas. Visi pasišnekėdavo, pasidalindavo rūpesčiais, pabūdavo kartu. O kai grįžau iš lagerio 1956 metais, pamenu, guliu, jau šviesu, reikia keltis. Buvau įšventintas kunigu ir norėjau padėti lietuviams tremtyje. Aišku, kad Alma iš šiandieninės gimnazijos daug tikėtis negali. Kaip skauda, kad kartais mūsų broliai, atsisakydami daug ir didelių dalykų, užmiršta savo pažadus, aukštų [idealų] ir pradeda rinkti nuo gyvenimo stalo trupinius. Tik visai be reikalo save erzina ir atsitraukia iš tiesaus kelio. Tik pabaigoje už sienos pasigirdo lietuvių daina: Močiutė mane barė, linelių raut išvarė.

VILNIUS|2014 UDK 23/28(474.5)(092) Sv-08 © Alfonsas Svarinskas, 2014 © Donatas Stakišaitis, 2014 © Lina Šulcienė, 2014 © Domantas Vildžiūnas, 2014 ISBN 978-9955-589-91-4 Mano šeima Vaikystės darbai Mano mokslai Keturi skyriai Vidiškiuose Penktasis skyrius Ukmergėje Šeštasis skyrius Deltuvoje A. Pasirodo, 40 laipsnių šalčio tada buvo: tą žiemą šalčiai buvo rekordiniai... Grįžtant vežimu ar rogėmis parveždavo iš malūno po toną miltų. Turėjo valtį, tinklus ir eidavo kokį 20 kilometrų žuvauti. Aš turėjau du pusbrolius – Vladą ir Alfonsą: buvo dvi Svarinskų šeimos (abi po pusę valako turėjo). Tada girdėjome, kad po lagerių lietuvius daugiausia išveža į Altajaus kraštą. Paskui Lietuvos laisvės armijos (LLA) partizanas Leonas Vilutis su kitu lietuviu pasistatė neblogą namą. Intos lagerio ligoninėje gydytoju dirbo kalinių labai gerbiamas lietuvis Stasys Molis. Todėl jį kviesdavo ir į laisvųjų ligoninę – už zonos ribų. Į laidotuves atvyko žmona su dukra iš tremties Krasnojarske. Ir vakarop pasvirus saulė – Vien piktas melas ir apgaulė. Ar didmiesty, ar kaime Su rūpesčiu ir baime, Vieni vergovėj užguiti, Maištingam lūkesy kiti Sukniubę! Mišiose aš meldžiuosi už Jus, prašydamas Gerojo Dievulio sveikatos, apsaugos ir šv. Mūsų maldų Viešpats išklauso tikrai, ir mes visi drauge pasieksime Altorių. Savo netinkamu elgesiu žemina tą idėją, kuriai jis atstovauja. Daina artėjo ir pagaliau scenoje pasirodė 14 mergaičių tautiniuose rūbuose ir karpiniuose. Jų repertuare keletas lietuvių liaudies dainų, šustas, raktinis ir vienas eilėraštis rusų kalba apie Lietuvą.

Miestelis buvo labai mažas, ir nieko ypatingo ten nebuvo. Sako, vyskupas Valančius atvykęs net pastabą davė, kad Dievą laiko taip netinkamai. Mano tėvai buvo religingi, geri žmonės, daug ir sunkiai dirbo. Senelis Pranas Svarinskas (Tėtės tėvas) buvo maršalka. Kad nebūtų šalta miegoti, atnešdavo šiltus patalus iš gryčios. Jis turėjo atskirą kambarį ir jame – vieną knygoms skirtą spintą. Senelis Pranas mokėjo tris kalbas – lietuvių, lenkų ir rusų. Per visą savo gyvenimą išlaikė kaimo šviesuolio stilių. Liucija turėjo sūnų, kuris buvo Lietuvos kariuomenės karininkas – majoras Ignas Morkūnas. Mama kartais pasižodžiuodavo – juk darbai yra, o dar meldiesi. Tėtė ir vakare po darbų atsiklaupdavo ir kalbėdavo poterius. Dievas padarė kažkokią klaidą – brolis ir sesuo abu jau seniai mirę, o aš, seniausias, likau gyvas. Su broliu ir seserimi nesipykdavome, muštynių nebuvo. Mokėsi toje pat mokykloje; visi galvojo, kad bus ūkininkas. Juos išrašydavo Bažnyčia, ir bolševikai Lietuvoje tokius metrikus pripažino. Po devynerių metų ji atvyko į pasimatymą ir atvežė Vinco Mykolaičio Putino eilėraštį „Vivos plango. Bet tolyje varpai dar bokštuos gaudžia Ir dega vakarų žara,– Ir vėl krūtinėj gėla maudžia, Širdy pagieža ir aitra. Šiltu krauju širdis pasruvo Ir prievartai paklusti neišmoko: Mortuos voco! Duok, Dieve, kad idealizmo ragų mes nepamestumėm iki galo. Galima apie jas daug kalbėti, rašyti, bet be sunkių pastangų, valios jėgų, niekad jų neįgyti. Išmokau šioje akademijoje įvertinti duonos kąsnį, išmokau su neturinčiu jos ja dalintis pusiau.

Tada Šventupio ir Vidiškių savininkas, Ukmergės apskrities maršalka Anupras Koska, pasitaręs su žmona, nutarė pastatyti naują bažnyčią. Bažnyčioje buvo stalelis, ant jo pastatytas kryžius. Jis tarnavo kaip bažnytinio komiteto narys ir organizuodavo pamaldas. Laikui bėgant vaikai kurdavo savo šeimas, jos smulkindavo ūkius, likdavo po pusę ar trečdalį valako šeimai. Jis buvo enkavedistų nuteistas septyneriems metams ir įkalintas Norilsko lageryje. Mama ir mano senelė mokėjo skaityti tik iš tos maldaknygės, daugiau nemokėjo. Kai atėjo bolševikai, gimę 1927 metais kliūva: blogai – gali paimti į kariuomenę. Vidiškiuose buvo ką tik miręs klebonas Antanas Ivaška (gimęs 1883 metais; įšventintas į kunigus 1907 metais; Vidiškiuose kunigavo 1925–1941). Šaukiu aš jus visus iš kapinynų Iš pakelės duobių ir griovių, Iš molio, dumblo ir smėlynų Ir iš visų mirties vietovių. Mielasis Jonai, Prieš porą dienų gavau Tavo ilgą laišką. Kiekvieną dieną reikia save taip auklėti, kad šios dorybės įeitų į mūsų kraują. Reik manyti, kad ši svarbioji gyvenimo mokykla nenueis veltui.

Kaimo vaikus pasodindavo ant tvoros ir aplinkui prie plento apie tris šimtus metrų atstumu nuo namų, kad sektų, ar kas neatvažiuoja. Kartą jie šaukdami atbėgo, kad „padvadas“ (arklių traukiami vežimai su kareiviais) atvažiuoja. Aš stebėdavausi, kad kiekvieną vakarą, gal dešimtą valandą jie, jauni ir seni, susirenka gegužinėms pamaldoms. Tada klierikas buvau, ir aš skaitinius skaitydavau. Tada buvo mažai žodžių, bet daugiausia buvo maldos. ) ir vyresnysis leitenantas Lietuvos burliokėlis pavarde Zacharov. Pats niekada nemušė, bet nuvesdavo į skyrių ir ten mane kuldavo. Jeigu prokuroro sankcija buvo įkirsti šimtą kirčių, po dvidešimties–trisdešimties skausmo jau pradedi nebejausti: tiesiog pasidarydavo kažkaip silpna ir jausdavai, kaip pila šiluma. Bet jie primygtinai reikalavo, kad aš pats pripažinčiau savo „nusikaltimus“.

O trečią ketvirtą ryto tėvai, kaip ir visi kaimo žmonės, jau keldavosi darbams. Kai pirmą kartą darė kratą, skrebai sakė: – Kodėl čia kabo tas arklys? Atsimenu operatyvininkų pavardes: rusas majoras Kuznecov (su plieniniais dantimis, bjaurus! Byloje nurodyta, kad mane tardė operatyvinis įgaliotinis leitenantas Masloboev (dalyvaujant vertėjui Antonovui), KGB „0“ skyriaus vedėjas kapitonas Šustariov (dalyvaujant vertėjui leitenantui Masloboev), o tardymo skyriuje – KGB leitenantas Čurin (dalyvaujant vertėjui Pranevičiui). Kai jis norėdavo mane mušti, nuvesdavo į operatyvinį skyrių. Mat buvo labai storas, ir jam buvo sunku pasilenkti. Būdavo, tik prisėdi, pradedi snausti, išgirsti šaukiant – liepia atsistoti. Naktimis ištisai girdėdavome tardomų ir kankinamų kalinių šauksmus: – A! Tapau viskam abejingas – kad tik visa tai baigtųsi, sutikau pasirašyti viską, ko iš manęs reikalavo tardytojai.

Kadrėnai – mano Tėtės tėviškė – priklausė Vidiškių parapijai, Deltuvos valsčiui. Senelis bendravo su dvarininkais, tai iš jų ir gaudavo knygų. Kai pradėjau lankyti mokyklą, lenkų kalbą užmiršau. Buvo pagrindinis žmogus rengiant kaimo subuvimus – skuodus. Turėjo gražų balsą, dvaruose per šermenis giedodavo. Senelio vardas buvo Kazimieras (Petronis), jo neatsimenu, o močiutės vardas Elžbieta (Petronienė) – ją prisimenu. Dalis jų vaikų atsidūrė kažkur Rusijoje, kiti gyveno Lietuvoje. Mama prieš ištekėdama dalyvaudavo bažnyčios procesijose. Sakydavusi, kad maža būdama Ukmergės parapijoje procesijose nešdavo kaspinus prie vėliavos, o paaugusi – ir vėliavas. Prisimenu, kad Mama anksti ryte atsikeldavo ir pradėdavo darbus. Tada nebuvo vagių, bet vis tiek Tėvukas nemiegodavo, prekes saugodavo. Brolis Vytautas mėgdavo ir buvo Tėtės pagalbininkas žvejoti. Dar gyva yra jo duktė Irena Svarinskaitė – mano pusseserė. Vieną pavasarį įkrito į kūdrą: įlūžo ledas, ir ji atsidūrė vandeny. Buvo net vienas, vėliau tapęs rajkomo sekretorium Ukmergėje – Vilius Bieris. Tėtė mums vaikams buvo griežtas, gaudavome ir diržo. Pasistatėme iš šieno žaiginį-palapinę, ir ten laikydavau šv. Šis leidinys vėliau gavo kitą pavadinimą – „Tautos taku“. Laidotuvėse dalyvavo labai daug lietuvių tremtinių. 2007 metais į Intą iš Lietuvos nuvykusi ekspedicija dar rado gydytojo Molio kapą. Klaikiam šios žemės pragare Jūs dygstat sėkla nemaria Ir žydit apgauliais žiedais, Ir nokstat dvokiančiais nuodais Tvaike to melo ir žabangų. Einu į laisvę, didelę ir plačią, Kuri priims mane kaip lauktą svečią. Mano gyvenimo praktika sako, kad mūsų brolio svarbiausia našaus darbo paslaptis glūdi jo laisvoje nuo materijos dvasioje, blaivume ir skaistybėje.

  1. dating jewish woman norfolk va 01-Oct-2017 04:58

    Elegant Themes is a leader in Word Press theme and plugin development.

  2. dating sites north somerset 23-Dec-2017 21:37

    In this excerpt from Cam Girlz, a new documentary from director Sean Dunne, we go behind the scenes of the do-it-yourself pornography business.